رییس مرکز

دکتر فرانه زرافشان

استاد یار گروه مهندسی فناوری اطلاعات 

سوابق اجرایی: 

 • - عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 • دبیر شورای مدیریت فعالیت های دانش بنیان استان مرکزی 
 • عضو کارگروه تدوین برنامه چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی اراک در افق 1404
 • - رئیس هیات مدیره شرکت دانشبنیان توسعه پردازه ارقام هوشمند (فعال درزمینه سیستم های خبره تشخیص سرطان-سیستم های هوشمند)
 • - عضوهیات مدیره سازمان فناوری اطلاعات شهرداری اراک 
 • - عضوهیأت  مدیره شرکت ابرارپویان
 • - عضو کمیته برگزاری استارتاپ ویکند سلامت
 • - مسؤل تجزیه و تحلیل مرکز کنترل هوشمندخانه های هوشمندشرکت IDAP
 • - عضوشورای تخصصی مرکزرشدICT پارک علم و فناوری استان مرکزی
 • - مشاور مرکزرشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری استان مرکزی
 • - عضوشورای پژوهشی دانشکده فنی وعلوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
 • - عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی ازسال1380 تا کنون
 • - عضوانجمن کامپیوترایران
 • - عضوانجمن بین المللی مهندسین برق و کامپیوترامریکا IEEE
 • - عضوانجمن بین المللی امنیت کامپیوتری و فناوری اطلاعات IACSIT
 • - عضو انجمن بین المللی مهندسی و فناوری IETI
 • - عضوانجمن دانشجویان دانشگاه پوترا ISAM 
 • - عضوکمیته داوران چهارمین کنفرانسGISشرکت توزیع برق استان مرکزی
 • - عضو کارگروه مصاحبه متقاضیان دکترا دانشگاه آزاد اسلامی (تابستان۹۶و۹۷(
 • - عضو کمیته برنامه ریزی و علمی و داوران کنفرانس 2018 DHACP
 • - استاد راهنما و مشاوربیش از ۵۰ پایان نامه کارشناسی ارشد گرایشهای شبکه کامپیوتری-مهندسی نرم افزار و معماری کامپیوتر